E-Sklep
biuro tłumaczeń

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE PRZY LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Kompleksowy przewodnik po legalizacji tłumaczenia przysięgłego

Legalizacja tłumaczenia przysięgłego to proces, który pozwala na oficjalne uznawanie tłumaczeń dokumentów przez instytucje państwowe i inne organizacje. W tym przewodniku omówimy najważniejsze aspekty tego procesu, takie jak rodzaje dokumentów wymagających legalizacji, procedury oraz koszty związane z legalizacją tłumaczeń przysięgłych.

Rodzaje dokumentów wymagających legalizacji

Wiele dokumentów, takich jak dyplomy, świadectwa, akt urodzenia czy małżeństwa, wymaga legalizacji tłumaczenia przysięgłego, aby były uznawane przez instytucje państwowe i inne organizacje. Legalizacja jest również często wymagana w przypadku dokumentów prawnych, takich jak umowy, pełnomocnictwa czy testamenty.

Procedury legalizacji tłumaczenia przysięgłego

Proces legalizacji tłumaczenia przysięgłego zwykle obejmuje kilka etapów. Po pierwsze, tłumacz przysięgły musi sporządzić tłumaczenie dokumentu, uwzględniając wszelkie wymagane pieczęcie i podpisy. Następnie, tłumaczenie musi zostać zatwierdzone przez odpowiednią instytucję, taką jak sąd, urząd stanu cywilnego czy konsulat. W niektórych przypadkach może być również wymagane uzyskanie apostille, czyli specjalnej pieczęci potwierdzającej autentyczność dokumentu.

Koszty związane z legalizacją tłumaczeń przysięgłych

Koszty legalizacji tłumaczenia przysięgłego mogą się różnić w zależności od rodzaju dokumentu, instytucji, która go legalizuje, oraz kraju, w którym ma być on uznany. Zwykle koszty te obejmują opłaty za tłumaczenie przysięgłe, opłaty za zatwierdzenie tłumaczenia przez odpowiednią instytucję oraz ewentualne opłaty za apostille. Warto zwrócić uwagę, że koszty te mogą się różnić nawet w obrębie jednego kraju, dlatego warto sprawdzić aktualne ceny przed rozpoczęciem procesu legalizacji.

Legalizacja tłumaczenia przysięgłego jest istotnym procesem, który pozwala na oficjalne uznawanie tłumaczeń dokumentów przez instytucje państwowe i inne organizacje. Warto zatem zrozumieć jego zasady i procedury, aby uniknąć problemów związanych z uznaniem tłumaczeń w przyszłości.

Podstawy tłumaczenia przysięgłego

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to rodzaj tłumaczenia, które jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe mają szczególne znaczenie w kontekście prawnym, ponieważ są uznawane za oficjalne i wiążące wobec instytucji państwowych oraz innych organizacji. Tłumacz przysięgły odpowiada za wierność i rzetelność tłumaczenia, co potwierdza swoim podpisem i pieczęcią.

Rodzaje dokumentów wymagających tłumaczenia przysięgłego

Wiele rodzajów dokumentów wymaga tłumaczenia przysięgłego, w tym:

 • dokumenty urzędowe, takie jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu,

 • świadectwa szkolne i dyplomy,

 • dokumenty prawne, np. umowy, pełnomocnictwa, testamenty,

 • dokumenty sądowe, takie jak wyroki czy postanowienia,

 • dokumenty finansowe, np. sprawozdania finansowe czy zaświadczenia o zarobkach,

 • dokumenty dotyczące obywatelstwa, wiz czy zezwoleń na pobyt.

W niektórych przypadkach, oprócz tłumaczenia przysięgłego, dokumenty mogą wymagać dodatkowego poświadczenia, takiego jak apostille czy legalizacja konsularna.

Rola tłumacza przysięgłego w procesie legalizacji

Tłumacz przysięgły odgrywa kluczową rolę w procesie legalizacji tłumaczenia przysięgłego. Jego zadaniem jest sporządzenie tłumaczenia, które jest wiernym i rzetelnym odzwierciedleniem oryginalnego dokumentu. Tłumacz przysięgły potwierdza swoją odpowiedzialność za tłumaczenie, umieszczając na nim swoją pieczęć i podpis. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera informacje takie jak imię i nazwisko tłumacza, języki, w których tłumacz jest uprawniony do tłumaczenia, oraz numer wpisu na liście tłumaczy przysięgłych.

W niektórych przypadkach, tłumaczenie przysięgłe może wymagać dodatkowego zatwierdzenia przez odpowiednią instytucję, taką jak sąd, urząd stanu cywilnego czy konsulat. W takich sytuacjach, tłumacz przysięgły może być również zaangażowany w proces uzyskania apostille lub legalizacji konsularnej, które potwierdzają autentyczność dokumentu i jego tłumaczenia.

Apostille i tłumaczenie przysięgłe

Czym jest apostille i kiedy jest wymagane?

Apostille to specjalne poświadczenie, które potwierdza autentyczność dokumentu urzędowego wydanego w jednym z krajów będących stroną Konwencji haskiej z 1961 roku. Apostille ma na celu ułatwienie uznawania dokumentów urzędowych za granicą, eliminując konieczność legalizacji konsularnej. Rodzaje dokumentów, które mogą wymagać apostille, to między innymi:

 • akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu,

 • świadectwa szkolne i dyplomy,

 • umowy, pełnomocnictwa, testamenty,

 • wyroki sądowe czy postanowienia,

 • sprawozdania finansowe czy zaświadczenia o zarobkach.

Proces poświadczenia dokumentu apostille polega na wystawieniu specjalnej pieczęci przez właściwy organ państwowy, który potwierdza autentyczność podpisu na dokumencie oraz funkcję osoby, która go podpisała.

Tłumaczenie przysięgłe z apostille – kiedy jest to konieczne?

Tłumaczenie przysięgłe może wymagać apostille w sytuacjach, gdy dokument urzędowy wydany w jednym kraju ma być przedstawiony w innym kraju będącym stroną Konwencji haskiej. W takim przypadku, zarówno oryginalny dokument, jak i jego tłumaczenie przysięgłe muszą być opatrzone apostille. Aby uzyskać apostille na tłumaczeniu przysięgłym, należy zgłosić się do właściwego organu państwowego, który wydał apostille na oryginalnym dokumencie, z prośbą o wystawienie apostille również na tłumaczeniu. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Sprawiedliwości lub sąd rejonowy, w zależności od rodzaju dokumentu.

Czy apostille trzeba tłumaczyć?

W większości przypadków apostille nie musi być tłumaczone, ponieważ jest wystawiane w języku angielskim, który jest powszechnie akceptowany na świecie. Jednakże, w niektórych sytuacjach, instytucja, do której składany jest dokument z tłumaczeniem przysięgłym i apostille, może wymagać tłumaczenia apostille na język kraju, w którym ma być użyte. W takim przypadku, tłumaczenie apostille powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego, który potwierdzi wierność i rzetelność tłumaczenia swoim podpisem i pieczęcią.

Proces legalizacji tłumaczenia przysięgłego

Kroki do uzyskania legalizacji tłumaczenia przysięgłego

Legalizacja tłumaczenia przysięgłego to proces, który ma na celu potwierdzenie autentyczności tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego. Procedura ta może obejmować uzyskanie apostille lub legalizacji urzędowej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik po procesie legalizacji tłumaczenia przysięgłego:

 1. Upewnij się, że tłumaczenie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie uprawnienia.

 2. Zgłoś się do właściwego organu państwowego (np. Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd rejonowy) z prośbą o wystawienie apostille lub legalizacji urzędowej na tłumaczeniu przysięgłym.

 3. Przedstaw oryginalny dokument oraz tłumaczenie przysięgłe wraz z dowodem opłaty urzędowej.

 4. Odbierz tłumaczenie przysięgłe z apostille lub legalizacją urzędową.

Koszt legalizacji tłumaczenia

Koszt legalizacji tłumaczenia przysięgłego zależy od rodzaju dokumentu oraz organu państwowego, który wystawia apostille lub legalizację urzędową. Opłaty urzędowe mogą się różnić w zależności od kraju i rodzaju dokumentu. W Polsce opłaty za legalizację tłumaczenia przysięgłego wynoszą:

 • 50 zł za legalizację tłumaczenia przysięgłego dokumentu przez sąd rejonowy,

 • 60 zł za legalizację tłumaczenia przysięgłego dokumentu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Warto pamiętać, że koszt tłumaczenia przysięgłego oraz ewentualne opłaty za apostille na oryginalnym dokumencie to dodatkowe wydatki.

Błędy do uniknięcia podczas legalizacji tłumaczenia

Podczas procesu legalizacji tłumaczenia przysięgłego warto unikać typowych błędów, które mogą opóźnić lub utrudnić uzyskanie apostille lub legalizacji urzędowej. Oto kilka wskazówek, jak uniknąć tych błędów:

 • Upewnij się, że tłumaczenie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego z odpowiednimi uprawnieniami. Tłumaczenia wykonane przez osoby nieposiadające uprawnień nie będą mogły zostać zalegalizowane.

 • Przed zgłoszeniem się do organu państwowego sprawdź, czy na oryginalnym dokumencie znajduje się apostille lub legalizacja urzędowa. W przypadku braku takiego poświadczenia, najpierw należy uzyskać apostille lub legalizację na oryginalnym dokumencie.

 • Przygotuj dowód opłaty urzędowej za legalizację tłumaczenia przysięgłego. Brak dowodu opłaty może opóźnić proces legalizacji.

 • Zgłoś się do właściwego organu państwowego w zależności od rodzaju dokumentu. Niektóre dokumenty są legalizowane przez sąd rejonowy, inne przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Legalizacja dokumentów zagranicznych i krajowych

Legalizacja dokumentów to proces potwierdzania autentyczności dokumentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Proces ten może różnić się w zależności od rodzaju dokumentu oraz kraju, w którym ma być on uznany. W niniejszym artykule porównamy proces legalizacji dokumentów zagranicznych i krajowych, w tym wymagania i procedury.

Legalizacja dokumentów zagranicznych – jak to zrobić?

Legalizacja dokumentów zagranicznych jest niezbędna, gdy chcemy, aby dokument wydany za granicą był uznany w Polsce. Proces ten może obejmować uzyskanie apostille lub legalizacji konsularnej. Oto szczegółowy przewodnik po procesie legalizacji dokumentów zagranicznych:

 1. Upewnij się, że dokument został wydany przez właściwy organ w kraju, z którego pochodzi.

 2. Jeśli kraj, w którym dokument został wydany, jest sygnatariuszem Konwencji haskiej, wystarczy uzyskać apostille. W przeciwnym razie konieczna będzie legalizacja konsularna.

 3. W przypadku apostille, zgłoś się do właściwego organu w kraju, w którym dokument został wydany, z prośbą o wystawienie apostille.

 4. W przypadku legalizacji konsularnej, zgłoś się do konsulatu lub ambasady Polski w kraju, w którym dokument został wydany, z prośbą o legalizację.

 5. Przedstaw oryginalny dokument wraz z dowodem opłaty urzędowej.

 6. Odbierz dokument z apostille lub legalizacją konsularną.

 7. Jeśli dokument jest w języku obcym, zleć tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Legalizacja dokumentów krajowych – procedura i wymagania

Legalizacja dokumentów krajowych jest konieczna, gdy chcemy, aby polski dokument był uznany za granicą. Proces ten może obejmować uzyskanie apostille lub legalizacji konsularnej. Oto opis procedury legalizacji polskich dokumentów:

 1. Upewnij się, że dokument został wydany przez właściwy organ w Polsce.

 2. Jeśli kraj, w którym dokument ma być uznany, jest sygnatariuszem Konwencji haskiej, wystarczy uzyskać apostille. W przeciwnym razie konieczna będzie legalizacja konsularna.

 3. W przypadku apostille, zgłoś się do właściwego organu w Polsce (np. sąd rejonowy, Ministerstwo Sprawiedliwości) z prośbą o wystawienie apostille.

 4. W przypadku legalizacji konsularnej, zgłoś się do konsulatu lub ambasady kraju, w którym dokument ma być uznany, z prośbą o legalizację.

 5. Przedstaw oryginalny dokument wraz z dowodem opłaty urzędowej.

 6. Odbierz dokument z apostille lub legalizacją konsularną.

 7. Jeśli dokument jest w języku polskim, zleć tłumaczenie przysięgłe na język obcy.

Legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – jak to wygląda?

Legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) jest konieczna w przypadku legalizacji konsularnej dokumentów krajowych. Proces ten obejmuje następujące kroki:

 1. Zgłoś się do MSZ z prośbą o legalizację dokumentu.

 2. Przedstaw oryginalny dokument wraz z dowodem opłaty urzędowej.

 3. MSZ sprawdzi autentyczność dokumentu oraz uprawnienia osoby wystawiającej dokument.

 4. Odbierz dokument z legalizacją konsularną.

Warto pamiętać, że legalizacja w MSZ może być konieczna również w przypadku legalizacji dokumentów zagranicznych, jeśli kraj, w którym dokument ma być uznany, nie jest sygnatariuszem Konwencji haskiej.

Wybór odpowiedniego tłumacza przysięgłego

Wybór odpowiedniego tłumacza przysięgłego jest kluczowy dla uzyskania profesjonalnego i wiarygodnego tłumaczenia dokumentów, które mają być zalegalizowane. W tej sekcji przedstawimy porady na temat wyboru tłumacza przysięgłego, w tym kryteria wyboru oraz pytania, które warto zadać potencjalnemu tłumaczowi.

Jak wybrać tłumacza przysięgłego?

Przy wyborze tłumacza przysięgłego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kryteriów:

 1. Doświadczenie – sprawdź, jak długo tłumacz pracuje w zawodzie i jakie ma doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów związanych z legalizacją.

 2. Specjalizacja – upewnij się, że tłumacz ma doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów związanych z Twoją branżą lub rodzajem dokumentu.

 3. Referencje – poproś o referencje od klientów, którzy korzystali z usług tłumacza w przeszłości.

 4. Cena – porównaj ceny usług różnych tłumaczy przysięgłych, ale pamiętaj, że najniższa cena nie zawsze oznacza najlepszą jakość.

Przed podjęciem decyzji warto również zadać potencjalnemu tłumaczowi kilka pytań, takich jak:

 • Jakie są terminy realizacji tłumaczenia?

 • Czy tłumacz oferuje dodatkowe usługi, takie jak doradztwo w zakresie legalizacji dokumentów?

 • Jakie są metody płatności?

Rola pieczęci tłumacza przysięgłego w procesie legalizacji

Pieczęć tłumacza przysięgłego odgrywa kluczową rolę w procesie legalizacji dokumentów. Tłumaczenie przysięgłe musi być opatrzone pieczęcią tłumacza, która potwierdza jego uprawnienia do wykonywania zawodu oraz autentyczność tłumaczenia. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera jego imię, nazwisko, języki, w których tłumaczy, oraz numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych.

Ważność tłumaczenia przysięgłego zależy od obecności pieczęci tłumacza przysięgłego. Bez niej tłumaczenie nie będzie uznane za wiarygodne i może zostać odrzucone przez organy wymagające legalizacji dokumentów.

Błędy popełniane przez tłumaczy przysięgłych – jak ich uniknąć?

W procesie tłumaczenia przysięgłego mogą wystąpić różne błędy, które mogą wpłynąć na ważność tłumaczenia. Oto kilka typowych błędów oraz wskazówki, jak ich uniknąć:

 1. Błędy językowe – upewnij się, że tłumacz ma odpowiednią wiedzę językową i doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów związanych z legalizacją.

 2. Błędy w tłumaczeniu terminologii specjalistycznej – wybierz tłumacza, który ma doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów związanych z Twoją branżą lub rodzajem dokumentu.

 3. Nieuwzględnienie wymagań formalnych – upewnij się, że tłumacz zna wymagania formalne dotyczące tłumaczenia przysięgłego, takie jak pieczęć, podpis czy format dokumentu.

Wybierając odpowiedniego tłumacza przysięgłego i dbając o jakość tłumaczenia, zminimalizujesz ryzyko błędów, które mogą wpłynąć na ważność legalizacji dokumentów.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z tłumaczeniem przysięgłym oraz procesem legalizacji dokumentów. Przedstawiliśmy porady dotyczące wyboru odpowiedniego tłumacza przysięgłego, zwracając uwagę na takie kryteria jak doświadczenie, specjalizacja, referencje oraz cenę. Omówiliśmy również rolę pieczęci tłumacza przysięgłego w procesie legalizacji oraz typowe błędy popełniane przez tłumaczy przysięgłych i sposoby ich uniknięcia.

Podkreśliliśmy, że doświadczenie tłumacza przysięgłego oraz jego specjalizacja w tłumaczeniu dokumentów związanych z legalizacją są kluczowe dla uzyskania profesjonalnego i wiarygodnego tłumaczenia. Wskazaliśmy również na konieczność sprawdzenia referencji oraz porównania cen usług różnych tłumaczy przysięgłych.

W artykule zaznaczyliśmy również, że pieczęć tłumacza przysięgłego odgrywa kluczową rolę w procesie legalizacji dokumentów, potwierdzając uprawnienia tłumacza oraz autentyczność tłumaczenia. Bez obecności pieczęci tłumaczenie nie będzie uznane za wiarygodne i może zostać odrzucone przez organy wymagające legalizacji dokumentów.

Na koniec omówiliśmy typowe błędy popełniane przez tłumaczy przysięgłych, takie jak błędy językowe, błędy w tłumaczeniu terminologii specjalistycznej oraz nieuwzględnienie wymagań formalnych. Przedstawiliśmy wskazówki, jak uniknąć tych błędów, wybierając odpowiedniego tłumacza przysięgłego i dbając o jakość tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe przy legalizacji dokumentów

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

W większości procedur przeprowadzanych w celu wykorzystania naszych dokumentów za granicą, wymagane jest ich tłumaczenie przysięgłe. Oznacza to, że tłumaczenie musi być oficjalne i mieć moc instytucjonalną. Istnieją różne opcje, ale zalecamy tłumaczenie na język urzędowy kraju, w którym dokument będzie potrzebny.

Zazwyczaj wykonujemy tłumaczenia przysięgłe na język polski wszelkiego rodzaju dokumentów zagranicznych sporządzonych w ich oryginalnych językach. Albo wręcz przeciwnie – tłumaczymy z języka polskiego na inne języki. W tym celu korzystamy z usług około 500 profesjonalnych tłumaczy, którzy biegle posługują się różnymi parami językowymi.

Popularne języki tłumaczeń

Specjalizujemy się w jakościowych tłumaczeń przysięgłych języków wschodnich pochodzenia rosyjskiego. Chociaż, szczerze mówiąc, nie mamy jednego języka, który by się szczególnie powtarzał. Dlatego też wszystkie zapytania naszych klientów rozpatrujemy w sposób poufny i szybki. Ponad 15 lat w branży pozwoliło nam rozwinąć nasze usługi w 55 językach.

 

Tłumaczenia przysięgłe przy legalizacji dokumentów

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

W większości procedur przeprowadzanych w celu wykorzystania naszych dokumentów za granicą, wymagane jest ich tłumaczenie przysięgłe. Oznacza to, że tłumaczenie musi być oficjalne i mieć moc instytucjonalną. Istnieją różne opcje, ale zalecamy tłumaczenie na język urzędowy kraju, w którym dokument będzie potrzebny.

Zazwyczaj wykonujemy tłumaczenia przysięgłe na język polski wszelkiego rodzaju dokumentów zagranicznych sporządzonych w ich oryginalnych językach. Albo wręcz przeciwnie – tłumaczymy z języka polskiego na inne języki. W tym celu korzystamy z usług około 500 profesjonalnych tłumaczy, którzy biegle posługują się różnymi parami językowymi.

Popularne języki tłumaczeń

Specjalizujemy się w jakościowych tłumaczeń przysięgłych języków wschodnich pochodzenia rosyjskiego. Chociaż, szczerze mówiąc, nie mamy jednego języka, który by się szczególnie powtarzał. Dlatego też wszystkie zapytania naszych klientów rozpatrujemy w sposób poufny i szybki. Ponad 15 lat w branży pozwoliło nam rozwinąć nasze usługi w 55 językach.

biuro tłumaczeń agencja tłumaczeń tłumacz przysięgły tłumaczenie przysięgłe

Bez wychodzenia z domu!

Biuro Tłumaczeń Linguaforum oferuje legalizację wszystkich rodzajów dokumentów. Wszystko bez wychodzenia z domu. W tym procesie zarówno apostille jak i tłumaczenie niektórych dokumentów będą warunkami koniecznymi. Wszystkie rodzaje tłumaczeń wykonasz u nas. Nie musisz już dalej szukać. Wystarczy zamówić tłumaczenie w 3 prostych krokach, a całą resztę wykonamy za Ciebie.

3 KROKI

Jak zalegalizować dokumentów?

1. WYŚLIJ ZDJĘCIE LUB SKAN

Masz telefon z aparatem fotograficznym? Zrób zdjęcie dokumentom, które chcesz zalegalizować i wyślij z telefonu do nas maila na adres biuro@linguaforum.eu

2. POTWIERDŹ

Otrzymasz od nas wycenę z opcjami zapłaty. Wybierza dogodną dla siebie opcje i potwierdż tym samym zlecenie.

3. ODBIERZ TŁUMACZENIE

Zaczekaj wygodnie w domu aż wyśelmy Tobie tłumaczenie. 


  WYBIERZ JĘZYK ŹRÓDŁOWY

  WYBIERZ JĘZYK DOCELOWY

  TŁUMACZENIE ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  *ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  PREFEROWANY TERMIN REALIZACJI*

  *TERMIN REALIZACJI

  WYBIERZ PLIKI, KTÓRE CHCESZ PRZETŁUMACZYĆ*


  *RODZAJ PLIKU  WYBIERZ JĘZYK NUMER 1

  WYBIERZ JĘZYK NUMER 2

  TO MA BYĆ TŁUMACZENIE ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  *ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  Jeżeli nie masz pewności czy podczas spotkania powinien być obecny tłumacz przysięgły czy też nie, to opisz w wiadomości na dole formularza w kilku słowach w jakich okolicznościach Twoje tłumaczenie ustne ma się odbyć. Na pewno podpowiemy odpowiednie rozwiązanie.

  TERMIN TŁUMACZENIA USTNEGO

  GODZINA ROZPOCZĘCIA

  GODZINA ZAKOŃCZENIA

  PODAJ LOKALIZACJE TŁUMACZENIA USTNEGO
  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  *pola obowiązkowe

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82. Dan wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie


  Ile kosztuje legalizacja dokumentów?
  Legalizacja dokumentów jest bezpłatna, jeśli jest przeprowadzana w Sekcji Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeśli jest ona przeprowadzana w polskiej ambasadzie lub konsulacie, pobierana jest opłata. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się bezpośredni kontakt z polskim przedstawicielstwem za granicą. 
  Naszym celem jest Państwa satysfakcja

  Poproś o bezpłatną, niezobowiązującą wycenę legalizacja dokumentów