Sezon na zawieranie związków małżeńskich zbliża się wielkimi krokami. Niewątpliwie jest to ważna chwila, która  zwykle zapada na długo w sercu i pamięci. Dlatego też niezwykle istotne jest, by formalności i tak zwana urzędnicza robota nie przyćmiły tego ważnego wydarzenia. Pół biedy jeśli wybrankiem serca jest Polak czy Polka, a co innego jeśli zdecydowaliśmy się na zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem. I tu bez tłumaczenia przysięgłego ceremonii ślubu i pewnych dokumentów na pewno się nie obejdzie.

Należy w pierwszej kolejności ustalić kwestię w jakim języku odbędzie się ślub i czy potrzebna będzie obecność tłumacza przysięgłego w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele. Wciąż jednak rzadko zdarza się, że kapłan czy też urzędnik stanu cywilnego znają języki obce. I tak, do zawarcia ślubu kościelnego lub konkordatowego w Polsce cudzoziemiec będzie potrzebował: tłumaczenie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego, tłumaczenie zaświadczenia o przyjęciu chrztu i bierzmowania oraz tłumaczenie dokumentu potwierdzającego odbycie nauk przedmałżeńskich. Wszystkie te dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokumenty te zostały sporządzone.

Do zawarcia małżeństwa, cudzoziemiec potrzebuje:

– ważnego paszportu

– cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży ( tzw. Travel Document), który wystawia Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, a cudzoziemiec posiadający prawo pobytu na terenie Polski potrzebuje karty pobytu

– cudzoziemiec, który nie ma obywatelstwa żadnego państwa (tzw. bezpaństwowiec) i nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży lub paszport wydany przez władze państwa zamieszkania;

– dokument stwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec. Taki dokument wydają odpowiedniki urzędu stanu cywilnego z kraju pochodzenia, a w ich uzyskaniu również może pomóc ambasada danego kraju. Jeżeli zaś kraj, z którego pochodzi nie wydaje takich wniosków, należy wystąpić o niego do sądu rejonowego (sąd wyda go na prośbę cudzoziemca);

tłumaczenie skróconego odpisu aktu urodzenia – oryginał i tłumaczenie przysięgłe na język polski;

– w przypadku wdowy i wdowca musi posiadać tłumaczenie odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka, a w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie.

– oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci (wypełnia się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Statystyki mówią, iż coraz więcej małżeństw w Polsce zawieranych jest z osobami innej narodowości. Jest to ok. 10 tysięcy rocznie, a liczba będzie z rosnąć, mając na uwadze fakt, że granice są otwarte, a ludzie dużo i często podróżują i zmieniają miejsca zamieszkania.

Dokumenty, jakie są potrzebne Polakowi do zawarcia ślubu z obcokrajowcem wymieniliśmy poniżej:

– oboje – i panna i kawaler muszą posiadać ważny dowód osobisty

– skrócony akt urodzenia

– rozwodnicy muszą posiadać dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa i odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód

– wdowcy muszą posiadać dowód osobisty, skrócone akty urodzenia oraz odpis aktu zgonu małżonka.

Maksymalnie trzydzieści jeden dni przed ślubem para powinna udać się do USC z w/w dokumentami. W urzędzie natomiast sporządza się dokument zaświadczający o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w Urzędzie Stanu Cywilnego jeśli tam ma odbyć się ceremonia lub jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego.
W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, jeśli cudzoziemiec nie włada dobrze językiem polskim
Warto na koniec nadmienić, że prawie polskim ślub z Polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi ani prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O kolejne dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim.

Biuro tłumaczeń LinguaForum